Algemene voorwaarden

Laatste update: 01-10-2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer; de uiteindelijke keuze welke accommodatie te boeken wordt door de reiziger gemaakt.


2. Huurder: de vakantieganger die via de website van Villagrande een boeking maakt voor een verblijf gedurende een bepaalde periode in een bepaalde accommodatie naar eigen keuze.


3. Accommodatieverschaffer: de organisatie via wie de accommodatie wordt aangeboden of de eigenaar van de accommodatie; accommodatieverschaffer is degene met wie de vakantieganger de overeenkomst tot huur aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals die door bemiddeling van Villagrande tot stand is gekomen.

Artikel 2. Algemene bepalingen

1. Villagrande bemiddelt in opdracht van de accommodatieverschaffer bij het tot stand brengen van de overeenkomst tot huur tussen huurder en accommodatieverschaffers. Villagrande wordt zelf geen partij bij de overeenkomsten welke tussen huurder en accommodatieverschaffer ontstaan.


2. Huurder verklaart zich akkoord met de bepalingen van deze voorwaarden middels het plaatsen van een reservering van de door huurder beoogde accommodatie.


3. De overeenkomst tot huur komt tot stand tussen huurder en accommodatieverschaffer, waarbij Villagrande namens accommodatieverschaffer zorg zal dragen voor hetgeen tussen laatstgenoemde partijen overeen is gekomen.


4. Indien en voor zover van toepassing zijn deze voorwaarden behalve voor de huurder ook van toepassing op de medegebruikers van de accommodatie die huurder van accommodatieverschaffer huurt.

Artikel 3. Boeken en overeenkomst

1. Door verzending van het boekingsformulier via de website van Villagrande komt de huurovereenkomst tussen huurder en accommodatieverschaffer tot stand en verklaart huurder akkoord te zijn met deze voorwaarden.

 

2. Villagrande zal binnen 48 werkdagen huurder de nota en de huurovereenkomst zoals deze tussen accommodatieverschaffer en huurder tot stand is gekomen per e-mail toesturen.

 

3. De administratiekosten bedragen €25,- per boeking. Er worden geen extra administratiekosten berekend als er verschillende accommodaties in aansluitende weken worden geboekt.

 

4. Huurder geeft via de website aan akkoord te gaan met de algemene- en de huurvoorwaarden. Dit doet huurder door aan te vinken “Ik ga akkoord met de algemene- en huurvoorwaarden’’. Mocht huurder dit niet digitaal lukken dan mag huurder de huurovereenkomst handgetekend retourneren binnen 48 uren na ontvangst van de voucher. Dit kan per post, per fax of per email.

 

5. De wettelijke bepalingen omtrent het herroepingsrecht zoals neergelegd in de Wet ‘overeenkomsten op afstand’ zijn van toepassing op de huurovereenkomst. Dat wil zeggen dat huurder geen beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en geen bedenktijd heeft. Dit houdt in dat de direct na het verzenden van het boekingsformulier de overeenkomst niet meer kosteloos ontbonden kan worden. De kosten die huurder ter zake van ontbinding in rekening gebracht zullen worden bedragen € 50,- naast hetgeen omtrent de annuleringskosten in artikel 8 van deze voorwaarden is bepaald.

Artikel 4. Huursom en eventuele extra kosten

De in de overeenkomst vermelde huursom is exclusief:

a. eventuele extra kosten voor optionele diensten en speciale verzoeken van huurder (bijvoorbeeld kosten voor energie, eindreiniging, bed- en badlinnen). Deze extra kosten dienen ter plaatse aan de accommodatieverschaffer voldaan te worden. De extra kosten staan, indien deze van toepassing zijn, bij de beschrijving van de accommodatie vermeld.
b. de waarborg. Deze dient op het moment van aankomst ter plaatse te worden voldaan aan de accommodatieverschaffer. De gedeponeerde waarborg wordt, na aftrek van de eventuele extra kosten en eventuele schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald.

Artikel 5. Betaling en betalingsbewijs

1. Huurder is gehouden aan de volgende betalingstermijnen:
a. 30% van de huursom dient binnen 48 uren na ontvangst van de overeenkomst betaald te zijn.
b. het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de huurperiode betaald te zijn.
c. indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet onverwijld de gehele reissom worden voldaan.

 

2. Na ontvangst van de totale reissom, wordt de boekingsbevestiging aan huurder toegezonden. De boekingsbevestiging geldt als betalingsbewijs en vermeldt de relevante informatie en eventuele extra kosten. Bij de boekingsbevestiging is de routebeschrijving naar het huis gevoegd. In de routebeschrijving staan het sleuteladres en het adres en telefoonnummer van accommodatieverschaffer ter plaatse vermeld.

Artikel 6. Aankomst en vertrek

Tenzij anders vermeld wordt de accommodatie per week van zaterdag tot zaterdag verhuurd. De tijdstippen waarop huurder de accommodatie kan betrekken, en waarop deze verlaten dient te worden, staan op de boekingsbevestiging vermeld. Bij aankomst buiten deze tijden dient huurder de accommodatieverschaffer hierover van tevoren op de hoogte te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dient dit zo spoedig mogelijk door te geven worden aan Villagrande.

Artikel 7. Personenaantal en huisdieren

1. De boekingsbevestiging vermeldt het maximaal aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten. Dit aantal mag slechts na schriftelijke toestemming worden overschreden. Indien zonder schriftelijke toestemming het maximumaantal personen wordt overschreden kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst, verwijdering van de huurders uit de accommodatie, dan wel tot verhoging van het huurbedrag.


2. Huisdieren mogen, al dan niet tegen vergoeding, slechts worden meegenomen indien dit in de overeenkomst staat vermeld.

Artikel 8. Annulering door de huurder

1. In geval van annuleringdoor huurder is huurder gebonden aan het volgende:
a. bij annulering tot 56 dagen voor de aanvang van de huurperiode is de huurder gehouden 30% van de huursom te betalen.
b. bij annulering tussen 56 en 42 dagen voor aanvang van de huurperiode is de huurder gehouden 50% van de huursom te betalen.
c. bij annulering korter dan 42 dagen voor aanvang van de huurperiode is huurder gehouden de volledige huursom te betalen.


2. Met annulering wordt gelijkgesteld: verzoeken tot wijzigen van de overeengekomen accommodatie en/of het wijzigen van de overeengekomen huurperiode. De bepalingen omtrent annulering in dit artikel zijn daarmee van toepassing. Indien redelijk kan van deze bepaling en worden afgeweken, zulks ter beoordeling van accommodatieverschaffer en/of Villagrande.

Artikel 9. Noodgedwongen annulering

In geval van overmacht, zoals staking, oorlog, buitengewone weersomstandigheden en natuurrampen kan Villagrande genoodzaakt zijn de overeenkomst te annuleren. In dat geval zal huurder een andere accommodatie worden aangeboden, die zoveel mogelijk vergelijkbaar is met de geboekte accommodatie. Het eventuele prijsverschil zal verrekend worden. Indien huurder in deze gevallen van overmacht besluit de overeenkomst geheel te annuleren, zal restitutie van de huursom plaatsvinden. In beide gevallen doet de huurder afstand van verdere rechten.

Artikel 10. Gebruik van de accommodatie, schade en aansprakelijkheid

1. In de prijslijst wordt vermeld of er sprake is van verplichte eindschoonmaak en wat de kosten daarvan zijn. Indien dit niet vermeld staat wordt de huurder geacht de gehuurde accommodatie netjes achter te laten. Indien dit naar het oordeel van de eigenaar of de agent ter plaatse niet of onvoldoende is gebeurd, dan zijn zij gerechtigd de kosten voor eindschoonmaak van de woning in rekening te brengen.

 

2. De huurder en de medegebruikers dienen de gehuurde woning met de nodige zorg te gebruiken.
Overlast aan de omgeving dient vermeden te worden.


3. Indien zulks, naar het oordeel van de accommodatieverschaffer, niet gebeurt zijn deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en te verlangen dat huurder (en medehuurders) de accommodatie verlaten.


4. Indien om de hierboven gemelde reden de overeenkomst ontbonden wordt, verliezen zowel huurder als de medegebruikers van de accommodatie het recht op restitutie van de huursom.


5. De huurder verplicht zich alle door hem of medegebruikers aangerichte schade in dan wel aan de accommodatie terstond te vergoeden aan accommodatieverschaffer.


6. Huurder dient zelf zorg te dragen voor een dusdanige verzekering dat door hem aangerichte schade in voldoende mate gedekt wordt.

Artikel 11. Klachten en eventuele vergoeding ten gunste van de huurder

1. Villagrande en accommodatieverschaffer garanderen de beschrijving van de accommodaties op Villagrandes internetsite zoals die op het moment van boeking door huurder op de site staan. Veranderingen in of aan de accommodaties zullen aan huurder meegedeeld worden. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de overeenkomst volledig uit te voeren, kan huurder hier aan geen recht op restitutie ontlenen.


2. Bij opzettelijke of grove onachtzaamheid van Villagrande met betrekking tot de gehuurde accommodatie, zal zij een schadevergoeding betalen, waarvan de hoogte in overeenstemming is met de klacht en welke zoveel mogelijk in overleg met de huurder zal worden bepaald. Deze schadeloosstelling zal in geen geval hoger zijn dan de huursom.


3. Geen schadevergoeding zal worden verleend wegens het bederf van vakantievreugde.


4. Eventuele klachten m.b.t. de gehuurde accommodatie dienen binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan de accommodatieverschaffer. Indien aankomst op zaterdag plaatsvindt, geldt hiervoor dat melding van klachten uiterlijk de maandagmiddag daaropvolgend dient plaats te vinden. Klachten, welke redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 uur na aankomst, dienen onmiddellijk na de constatering daarvan aan de accommodatieverschaffer te worden doorgegeven. Deze zal al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen.


5. Klachten, welke niet onmiddellijk en ter plaatse kunnen worden opgelost, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na afloop van de huurperiode schriftelijk gedeponeerd te worden bij Villagrande.


6. Indien de huurder zich niet houdt aan de in lid 4. en 5. van dit artikel bepaalde verplichtingen, dan zijn accommodatieverschaffer en/of Villagrande niet gehouden de klacht in behandeling te nemen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Villagrande aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezittingen ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde accommodatie.

Artikel 13. Nieuwsbrief

Indien u akkoord gaat met deze Bemiddelingsvoorwaarden, ontvangt u automatisch de Villagrande nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden.

Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst

Villagrande behoudt zich het recht voor zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden indien de huurder zich niet houdt aan: de overeengekomen betalingstermijnen / de bepalingen in deze Bemiddelingsvoorwaarden / de gestelde eisen voor het verblijf in de accommodatie. In al deze gevallen is de huurder onverminderd de totale huursom aan Villagrande verschuldigd.

Artikel 15. Geschillen

Indien over de onderliggende voorwaarden onenigheid zou bestaan, wordt hierover geoordeeld door de bevoegde rechter onder wie het kantoor van Villagrande ressorteert.